บริการของเรา

บริษัท รุ่งโรจน์ การบัญชีและภาษีอากร จำกัด ให้บริการด้านบัญชีครบวงจร ตั้งแต่จัดตั้งบริษัทใหม่-เลิกกิจการ รวมถึงให้คำแนะนำทางด้านการจัดการระบบเอกสาร และคำปรึกษาด้านภาษี รายละเอียดบริการดังนี้

บริการด้านบัญชีและภาษี

8792f3ab463eaaf747c832efe69ea7b1a58cef2f19f48b69609db54762b9eb76.0
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบัญชีและภาษี
 • ปิดบัญชี และจัดทำงบการเงิน 
 • จัดทำและยื่นแบบภาษีประจำเดือน (ภงด. 1, ภงด. 3, ภงด. 53, ภพ. 30)
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ-รายงานภาษีขาย
 • จัดทำและยื่นแบบประกันสังคม
 • จัดทำพร้อมยื่นประมาณการรายได้ครึ่งปี ภงด. 51
 • ยื่นภาษีประจำปี ภงด. 50,สบช.3,บอจ.5

บริการด้านจดทะเบียน 

 • จดทะเบียนบริษัทจำกัด ,ห้างหุ้นส่วนจำกัด , ทะเยียนการค้า
 • จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม,ททท,ขึ้นทะเบียนนายจ้าง ประกันสังคม 
 • จดทะเบียนแก้ไขรายการทางทะเบียน เช่น ที่อยู่ กิจการ , กรรมการเข้า-ออก ,เพิ่มทุน ,แก้ไขวัตถุประสงค์
 • จดทะเบียนเลิกกิจการ และ จดชำระบัญชี 

บริการขอใบอนุญาตทำงานและวีซ่า ของชาวต่างชาติ

 • ขอใบอนุญาตทำงานให้กับชาวต่างชาติ (work permit) และต่ออายุใบอนุญาตเมื่อครบปี
 • จัดทำเอกสารเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใบอนุญาตทำงาน
 • ขออนุญาติ วีซ่า เพื่อทำงาน. (Non-b)
 • ขออนุญาติวีซ่า เพื่อเกษียณ (non-o)
 • จัดทำเอกสาร ขออนุญาต เพื่อกลับเข้ามาทำงานในไทย (re-entry)
 • จัดทำเอกสารเปลี่ยนแปลง วีซ่า จาก TR เป็น Non-b