ค่าบริการ

อัตราค่าบริการทำบัญชี / ค่าที่ปรึกษา / ภาษีประจำเดือน

ราคาค่าบริการ จัดทำบัญชี และภาษี ประจำเดือน เริ่มต้นที่ 2,000 บาท ต่อเดือน ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 
ราคาอาจจะมีเพิ่มขึ้น จากภาระงานที่ต้องทำเพิ่มขึ้น กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ในช่องทางการติดต่อ
*หมายเหตุ เอกสารมากกว่านี้ กรุณาสอบถามเพิ่มเติม เพื่อประเมินราคา
 
*หมายเหตุ ราคาค่าบริการนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  และภาษีที่ลูกค้าต้องชำระ

อัตราค่าบริการตรวจสอบบัญชี 

ค่าบริการตรวจสอบบัญชี ขึ้นอยู่กับรายได้ และ ความยากง่ายของกิจการ ในระหว่างปี เริ่มต้นที่ 10,000 บาท ต่อปี
หมายเหตุ รายได้กิจการมากกว่านี้ กรุณาสอบถามเพิ่มเติม เพื่อประเมินราคา 
 
หมายเหตุ ราคาข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าปรับต่างๆ  เงินเพิ่ม และไม่รวมภาษีที่ลูกค้าต้องชำระ 
 
หมายเหตุ ราคานี้รวมค่าบริการจัดทำ ภงด.50 สบช.3 และยื่นเอกสารทางอินเตอร์เน็ท
 
*งบการเงินกรณีเลิกกิจการ  มีค่าใช้จ่าย บวก เพิ่ม 3,000-5,000 บาท เฉพาะปีที่เลิก
 
*หากต้องการงบภาษาอังกฤษ มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 3,000 บาท 

อัตราค่าบริการจดทะเบียน

  • จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด 9,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียมจดทะเบียนจัดตั้ง แต่ไม่รวมค่าคัดหนังสือรับรองและตราประทับ)
  • จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด 4900 บาท (รวมค่าธรรมเนียมจดทะเบียนจัดตั้ง แต่ไม่รวมค่าคัดหนังสือรับรองและตราประทับ)
  • จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 3,000
  • ขึ้นทะเบียนนายจ้าง สำนักงานประกันสังคม 3,000
  • แก้ไขรายการทางทะเบียน กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เช่น ที่อยู่ กรรมการเข้าออก เพิ่มทุน  2500 บาท( ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าประกาศหนังสือพิมพ์ ค่าคัดหนังสือรับรอง ค่าอากรสแตมป์)
  • จดทะเบียนแก้ไขบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) 2,000 

อัตรค่าบริการขอใบอนุญาตทำงาน work permit / Visa

Work permit และ Visa เริ่มต้นที่ 25000 บาท กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
 
ราคาข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าล้างรูป หรือค่าถ่ายเอกสารและ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง